Celmag Andrzej Ośmiałowski spółka jawna

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

Firma Celmag Andrzej Ośmiałowski  pragnie prowadzić działalność w sposób uczciwy i rzetelny, traktować wszystkich ludzi z godnością i szacunkiem, a także przestrzegać przepisów prawa i obowiązujących w Polsce i w szczególności na terenie gminy Kwidzyn. Staramy się nawiązywać współpracę z renomowanymi partnerami biznesowymi, którzy prowadzą działalność w sposób świadczący o przywiązaniu do wysokich standardów etycznych, bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, ochrony praw i godności człowieka, ochrony środowiska oraz postępowania zgodnego z przepisami.

 

„Kodeks postępowania dostawców” („Kodeks”) przedstawia nasze oczekiwania dotyczące standardów w miejscu pracy i praktyk biznesowych naszych dostawców, a także ich podmiotów dominujących, jednostek zależnych, oddziałów, podwykonawców i innych podmiotów z ich łańcuchów dostaw („dostawców”). Oczekiwania zawarte w niniejszym Kodeksie to czynniki niezbędne do podejmowania przez nas decyzji o zawarciu lub przedłużeniu istniejących relacji biznesowych. Każdy dostawca ma obowiązek zapewnienia zrozumienia i przestrzegania niniejszego Kodeksu przez swoich pracowników, przedstawicieli i podwykonawców.

Miejsce Pracy, Praca i Prawa Człowieka


Godność i szacunek.

Miejsca pracy u dostawców powinny być wolne od nękania, brutalnego traktowania, przemocy, zastraszania, kar cielesnych, przymusu psychicznego lub fizycznego, wyzwisk i dyskryminacji.

Wynagrodzenia i świadczenia.

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących wynagrodzeń i godzin pracy, w tym rekompensat, świadczeń i godzin nadliczbowych.

Prawo do zatrudnienia i dobrowolności pracy.

Dostawcy mają obowiązek zatrudniać wyłącznie pracowników uprawnionych do podejmowania pracy. Niezależnie od okoliczności zabronione jest zatrudnianie dzieci i praca przymusowa.

Dostawcy muszą powstrzymać się od wszelkich działań obejmujących stosowanie gróźb, przemocy lub innej formy przymusu, uprowadzania, zastraszania, odwetu lub nadużycia władzy w celu eksploatacji, pracy przymusowej lub zniewolenia osób, a także wymagać od swoich podwykonawców powstrzymania się od takich działań. Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących handlu ludźmi i niewolnictwa.

 


Postępowanie w Biznesie i Etyce

Nielegalne płatności, korupcja i łapówki.

Dostawców obowiązuje zakaz angażowania się w nielegalne płatności lub korupcję, a także zakaz tolerowania oferowania prezentów, przysług lub rozrywki, gdy mają one na celu — bądź wydają się mieć na celu — zobowiązanie odbiorcy. Dostawcy nie mogą uczestniczyć w szantażu, oszustwach, malwersacjach, przekupstwach i łapówkarstwie. Dostawca musi dołożyć wszelkich starań, aby zgodnie z prawem zrozumieć oraz ustalić, kiedy ma do czynienia z urzędnikiem państwowym i kiedy płatność może być uzasadniona i nie stanowić łapówki.

Ogólna etyka umów i uczciwość podatkowa.

Podczas dostarczania towarów i świadczenia usług dostawcy muszą wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych i postępować zgodnie z prawem. Dostawcy muszą prowadzić dokładne, zgodne z przepisami rejestry. 

Konflikty interesów.

Dostawcy mają obowiązek ujawnić Celmag sp. j.  potencjalne konflikty interesów. Przykładem takich sytuacji może być utrzymywanie relacji między pracownikiem dostawcy (lub osobą mu bliską) a pracownikiem Celmag sp. j.   władnym w zakresie podejmowania decyzji, które Celmag sp. j.  .

Papiery wartościowe i wykorzystanie informacji wewnętrznych.

 Jeśli podczas pracy na rzecz Celmag sp. j.  dostawca pozna jakąkolwiek informację niejawną, będzie obowiązywać go zakaz przekazywania jej innym podmiotom oraz wykorzystywania jej w obrocie rynkowym.

Przepisy antymonopolowe i przepisy o uczciwej konkurencji.

Dostawcy muszą unikać porozumień lub działań, które w sposób niezgodny z prawem ograniczają handel lub konkurencję. Nie mogą proponować naszym pracownikom przekazania jakichkolwiek informacji poufnych na temat konkurentów Celmag sp. j.  .

Przekazywanie prezentów i datków na cele polityczne. Przekazywanie łapówek lub niewłaściwych, kosztownych bądź wielokrotnych prezentów pracownikom  Celmag sp. j.  jest zabronione niezależnie od miejscowych zwyczajów. Ponadto dostawcy nie mogą w imieniu Celmag sp. j.  oferować rozrywki lub prezentów funkcjonariuszom publicznym ani bezpośrednio bądź pośrednio przekazywać datków na cele polityczne.

Własność intelektualna i ochrona danych.

Dostawcy muszą chronić wszystkie prawa własności intelektualnej, tajemnice handlowe i informacje zastrzeżone należące do Celmag sp. j. Muszą też chronić zachowywane dla Celmag sp. j. dane osobowe pozwalające ustalić tożsamość osób przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, zmianami, wykorzystywaniem i ujawnianiem


Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ochrona Środowiska

Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Od dostawców oczekujemy, że będą promować i wspierać bezpieczne, chronione i zdrowe miejsce pracy. Dostawcy powinni stosować wszelkie środki niezbędne do zmniejszenia ryzyka wypadków i urazów oraz narażenia na czynniki niebezpieczne, szczególnie w miejscach występowania substancji niebezpiecznych. Dostawcy muszą posiadać ugruntowane, zgodne z przepisami prawa procedury dotyczące bezpieczeństwa, konserwacji zapobiegawczej i sprzętu ochronnego.

Odpowiedzialność wobec Ziemi.

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich przepisów ochrony środowiska, w tym dotyczących substancji niebezpiecznych, ścieków, odpadów stałych i emisji do atmosfery. Zachęcamy dostawców do ograniczania szkodliwego wpływu ich działalności na środowisko, jak również do ochrony zasobów naturalnych, od których wszyscy jesteśmy zależni, w szczególności poprzez uzasadnione starania mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie odpadów wszystkich typów. Takie działania obejmują zmniejszanie ilości odpadów u źródła, recykling, kompostowanie, ponowne wykorzystywanie materiałów i oszczędność wody oraz energii.


Odpowiedzialność i Przestrzeganie Przepisów


Dostawcy muszą przestrzegać niniejszego Kodeksu i przepisów. Dostawcy odpowiadają za monitorowanie i dokumentowanie przestrzegania przepisów oraz swoich działań na rzecz propagowania i wspierania postępowania zgodnego z przepisami we własnych łańcuchach dostaw.

Celmag sp. j. zastrzega sobie prawo do prowadzenia dochodzeń we wszystkich ujawnionych przypadkach nieprzestrzegania przepisów przez dostawcę. Postępowanie niezgodne z przepisami może być podstawą do unieważnienia lub rozwiązania przez Celmag sp. j. zobowiązań umownych z dostawcą.Skargi i zażalenia

W przypadku potrzeby anonimowego podzielenia się z nami opinią, skargą lub zażaleniem prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub wrzucenie takiej informacji, spisanej na kartce, do skrzynki znajdującej się na bramie przy wjeździe na teren firmy. Skrzynka kontaktowa sprawdzana jest w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. Za wszelkie uwagi z góry dziękujemy.

Copyright Celmag